شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سياه پوش بيست و هشتمين روز صفر شانه به شانه آسمان فشرده در ابر مدينه مى گريم . . . . . . يا رسول الله
ساعت ویکتوریا
پرستوي غريب
0 امتیاز
0 برگزیده
758 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top