شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ هر که بشنيده صداى مجتبى تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسين بايد گريست تا کنى درک عزاى مجتبى شهادت امام حسن مجتبي تسليت باد
mp3 player شوکر
پرستوي غريب
0 امتیاز
0 برگزیده
758 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top